Notícies

AJUDES PARÈNTESIS

14/3/2021
AJUDES

Pla Resistir

 

El Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aproba el Pla Resistir, que inclou les ajudes parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia, estableix que aquestes ajudes aniran dirigides a persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, de les activitats enumerades en l’Annex II de la pròpia llei.

Convocatòria i bases aprovades per la Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2021.


1.       PERSONES BENEFICIÀRIES

Autònoms o microempreses (màxim 10 treballadors), que:

·         Siguen titulars d’una les activitats econòmiques del llistat.

·         Figuren d’alta en la matricula municipal de l’IAE.

·         Que el domicili fiscal es trobe en el municipi d’Algemesí.

·         Que es trobe d’alta en l’agència tributària i en la Seguretat Social.

·         Poden ser persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, així com clubs i associacions esportives.

2.       QUANTIA DE L’AJUDA

·         Fins a 2.000€ per autònom o microempresa*.

·         200€ per treballador afiliat a la SS a data 31/12/2020

·         200€ per treballador autònom col·laborador del titular de l’activitat a data de 31/12/2020

*En cap cas l’import de les ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses justificades pels beneficiaris 

3.       TERMINI

Des de les 9.00h del dia 15 de febrer fins a les 23.59h del dia 14 de març de 2021.

4.       COM PRESENTAR LES SOL·LICITUDS

La sol·licitud únicament es podrà tramitar a través de la Seu Electrónica de l’Ajuntament d’Algemesí (obligatorietat de presentar amb signatura electrònica).

https://sede.algemesi.es/GDCarpetaCiudadano/welcome.do 

Es podrà accedir a la sol·licitud mitjançant l’apartat tràmits destacats “AJUDA PARÈNTESIS”. S’haurà d’emplenar el formulari corresponent i adjuntar el documents requerits, signant el tràmit al finalitzar. Si no es disposa de firma electrònica, haurà d’acudir-se a la representació, acreditant aquesta.

5.       DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

Documentació a presentar junt a la instància de sol·licitud:

·         Certificació de situació censal, que indique l'activitat econòmica desenvolupada, el lloc on s'exerceix i la data d'inici de la mateixa (https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252Finwinvoc%252Fes%2Eaeat%2Edit%2Eadu%2Eemce%2EsolCertInt%2ESolCertAccSitCen%253FfAccion%253D1%2526fTramite%253DG3131%26aut%3DCP ).

·         Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social del RETA (“Resolució (duplicat) d’alta/baixa en el Règim Especial de treballadors per compte propi o autònoms” → https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA43djcz0g8sS9b30o_ArAppiVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8f4Qkki3JTixUqFZxTi0oy0zKTE1Pyi_ULst3DAXFzo_A!/# )

·         Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social del RETA de l’autònom col·laborador en el seu cas. (“Resolució (duplicat) d’alta/baixa en el Règim Especial de treballadors per compte propi o autònoms” → https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA43djcz0g8sS9b30o_ArAppiVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8f4Qkki3JTixUqFZxTi0oy0zKTE1Pyi_ULst3DAXFzo_A!/# )

·         En cas de tenir treballadors, Informe de Vida Laboral del Compte de Cotització (CCC) a 31 de desembre de 2020 i període mínim d’un mes (https://w2.seg-social.es/Xhtml?JacadaApplicationName=SGIRED&TRANSACCION=ATR63&E=I&AP=AFIR ).

·         Documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes des de l’1 d'abril de 2020 segons model normalitzat, que no s’hagen tingut en compte per justificar altres ajudes. (MODEL PER DESCARREGAR)*

Despeses finançables: lloguer, subministres, serveis legals o de gestoria, primes d’assegurances, publicitat, despeses de personal en nòmines i quotes a la Seguretat Social, taxes i tributs relacionades amb l’activitat i no compensades.

La part corresponent a l’IVA no serà subvencionable.

 

*Si els conceptes de despeses a justificar superen les línies preparades, per favor, emplena un segon formulari i adjunta’l a l’apartat “ALTRA DOCUMENTACIÓ”. A la sol·licitud s’haurà d’indicar el sumatori de tots els formularis.

El número d’identificació de la Seguretat Social és ES75001Q2827003A

 

·         En cas de Comunitats de Béns i altres societats sense personalitat jurídica: document de constitució on conste persona/es representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l’agrupació o comunitat de béns

·         Poder de representació del representant legal (si és el cas) (MODEL PER DESCARREGAR) i DNI o NIE de la persona representada

A més de la sol·licitud i de la documentació a aportar, és necessari realitzar el tràmit de MANTENIMENT DE TERCERS.

Aquest tràmit es troba en la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Algemesí, a l’apartat Proveïdors (únic tràmit de la categoria). Per realitzar-lo també és necessari disposar de signatura electrònica.

Si el Manteniment de Tercers no es completa, l’ajuda no podrà ser abonada.

6.       PAGAMENT

El 100 % de la l’ajuda concedida es pagarà una vegada aprovada. 

7.       SECTORS QUE PODEN ACOLLIR-SE SEGONS L’ANNEX II DEL DECRET LLEI 1/2021, DE 22 DE GENER, DEL CONSELL

 

CNAE

4781

Comerç al detall de productes d’alimentació, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants

4782

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants

4789

Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants

5510

Hotels i allotjaments

5520

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada

5530

Càmpings i aparcaments per a caravanes

5590

Altres allotjaments

5610

Restaurants i llocs de menjars

5621

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

5629

Altres serveis de menjars

5630

Establiments de begudes

5914

Activitats d’exhibició cinematogràfica

7911

Activitats de les agències de viatges

7912

Activitats dels operadors turístics

7990

Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests

8230

Organització de convencions i fires de mostres

9001

Arts escèniques

9002

Activitats auxiliars a les arts escèniques

9003

Creació artística i literària

9004

Gestió de sales d’espectacles

9102

Activitats de museus

9103

Gestió de llocs i edificis històrics

9311

Gestió d’instal·lacions esportives

9312

Activitats dels clubs esportius

9313

Activitats dels gimnasos

9319

Altres activitats esportives

9321

Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics

9329

Altres activitats recreatives i d’entreteniment

 

 

 

Per consultar dubtes, contacteu amb:

 

ADL

OTEA

96 201 76 00

adl@algemesi.net 

627 356 664 – 627 356 658

info@algeotea.es