Notícies

Ajuda Parèntesis II

21/4/2021
AJUDES

La Junta de Govern Local va aprovar la CONVOCATÒRIA D’AJUDES PARÈNTESIS (SEGONA CONVOCATÒRIA)

AJUDES PARÈNTESIS II ALGEMESÍ - PLA RESISTIR

LÍNIA AJUDA A) Increment Ajuda PARÈNTESI Algemesí aprovada per manteniment llocs de treball.

BENEFICIARIS Autònoms o microempreses, titulars d’una activitat econòmica i que tinguen com a màxim 10 treballadors, i que acompleixen els següents requisits:

 • Haver estat beneficiari de l’Ajuda Parèntesi de l’Ajuntament d’Algemesí de la primera convocatòria
 • Poder justificar a 31/03/2021 tenir d’alta en la seguretat social més d’una unitat de treball en l’activitat objecte de l’ajuda.

QUANTIA · Increment de 500 € per unitat de treball al 100% jornada d’alta a 31 de març de 2021 a partir de la segona unitat de treball. En el cas de jornades parcials l’ajuda serà proporcional al percentatge de la jornada.

 

LÍNIA AJUDA B) No haver optés cap ajuda PARÈNTESI.

BENEFICIARIS: Autònoms o microempreses, titulars d’una activitat econòmica i que tinguen com a màxim 10 treballadors, i que acompleixen els següents requisits:

 • Domicili fiscal en Algemesí o, en el seu cas, que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'IAE en aquest municipi 
 • Figurar d’alta en el RETA a data de publicació de l’ajuda 
 • Realitzar una activitat econòmica de les que es refereix l’Annex II o Annex II i que: 2.a) per als sol·licitants que sent l’activitat de les enumerades en l’Annex II no apareix en el document alta seguretat social el CNAE indicat en el llistat ja que estan d’alta en diversos epígrafs IAE, i aquests es refereixen de forma clara a les activitats objecte de l’ajuda. Aquesta circumstància caldrà provar-la amb la presentació de la llicencia d’activitat si és el cas o document probatori. 2.b) per als titular de les activitats econòmiques relacionades en l’Annex III s’ha de complir amb l’alta en l’epígraf IAE referent a l’activitat. En el cas de ser artesà, s’haurà de ser titular del DQA. 2.c) per als titulars de les activitats econòmiques relacionades en l’Annex III i no disposar de DQA, s’ha de complir amb l’alta en l’epígraf IAE referent a l’activitat o en cas de estar d’alta en un IAE més general s’haurà d’aportar documentació que prove els treballs realitzats en 2018, 2019 o 2020 que justifiquen la dedicació de l’empresa a les activitats relacionades. · Poder justificar a 31/03/2021 tenir d’alta en la seguretat social més d’una unitat de treball en l’activitat objecte de l’ajuda.

QUANTIA: 2.000€ per cada autònom o microempresa, · 200€ per treballador en alta el 31 de desembre de 2020 i 200€ per autònom col·laborador d’alta en el RETA a data de 31 de desembre de 2020. · 500 € per unitat de treball al 100% d’alta a 31 de març de 2021 a partir de la segon unitat de treball, per manteniment de llocs de treball. En el cas de jornades parcials l’ajuda serà proporcional al percentatge de la jornada.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

Des de les 9.00h del dia 27 d’abril fins a les 23.59h del dia 14 de maig de 2021.

 

COM PRESENTAR LES SOL·LICITUDS

La sol·licitud únicament es podrà tramitar a través de la Seu Electrónica de l’Ajuntament d’Algemesí (obligatorietat de presentar amb signatura electrònica). https://sede.algemesi.es/GDCarpetaCiudadano/welcome.do

Es podrà accedir a la sol·licitud mitjançant l’apartat tràmits destacats “AJUDA PARÈNTESIS II”. S’haurà d’emplenar el formulari corresponent i adjuntar el documents requerits, signant el tràmit al finalitzar. Si no es disposa de firma electrònica, haurà d’acudir-se a la representació, acreditant aquesta.

A més de la sol·licitud i de la documentació a aportar, és necessari realitzar el tràmit de MANTENIMENT DE TERCERS.

Aquest tràmit es troba en la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Algemesí, a l’apartat Proveïdors (únic tràmit de la categoria). Per realitzar-lo també és necessari disposar de signatura electrònica.

Si el Manteniment de Tercers no es completa, l’ajuda no podrà ser abonada.

 

SECTORS QUE PODEN ACOLLIR-SE SEGONS L’ANNEX II

Hotels i allotjaments

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada

Càmpings i aparcaments per a caravanes

Altres allotjaments

Restaurants i llocs de menjars

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

Altres serveis de menjars

Establiments de begudes

Activitats d’exhibició cinematogràfica

Activitats de les agències de viatges

Activitats dels operadors turístics

Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests

Organització de convencions i fires de mostres

Arts escèniques

Activitats auxiliars a les arts escèniques

Creació artística i literària

Gestió de sales d’espectacles

Activitats de museus

Gestió de llocs i edificis històrics

Gestió d’instal·lacions esportives

Activitats dels clubs esportius

Activitats dels gimnasos

Altres activitats esportives

Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics

Altres activitats recreatives i d’entreteniment

 

SECTORS QUE PODEN ACOLLIR-SE SEGONS L’ANNEX III (Festa i cerimònia)

Activitats lligades a la festa i cerimònies que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) en aquest municipi de les activitats econòmiques que es relacionen a continuació:

1- Artesans relacionats en la festa amb possessió del DCA.

2- Activitats econòmiques relacionades amb les festes i que realitzen l’activitat de:

 • Confecció i venda d’indumentària fallera o altra relacionada amb festes tradicionals.
 • Arranjament i componiments
 • Pirotècnica
 • Artistes fallers 

3- Activitats relacionades amb cerimònies:

 • Floristeries
 • Fotografia 
 • Tintoreries