Notícies

AJUDES PER A LA REMODELACIÓ DE FAÇANES EN POLÍGONS INDUSTRIALS

4/8/2021
AJUDES

Rehabilitació, restauració i millora de la imatge exterior dels polígons industrials del municipi.

 

L’Ajuntament d’Algemesí convoca les Ajudes per a la Remodelació de façanes en Polígons Industrials, amb l’objecte de fomentar i incentivar la millora de la imatge de les naus industrials ubicades en la localitat d’Algemesí per tal de fomentar la protecció i la millora de la imatges del seu paisatge urbà i industrial.

El fi últim d’aquesta subvenció és la rehabilitació, restauració i millora de la imatge exterior dels polígons industrials del municipi.

 

EMPRESES BENEFICIÀRIES

Autònoms o empreses, titulars  d’una activitat econòmica realitzada en una nau industrial situada a Algemesí, i que acomplisquen els següents requisits:

        Que vagen a realitzar o hagen realitzat alguna de les accions subvencionables establertes en la present convocatòria.

        Figurar d’alta en la matrícula municipal de l’impost d’activitats Econòmiques (IAE) en Algemesí.

        Que l'empresa sol·licitant tinga la llicència d'activitat corresponent.

Se considera nau industrial aquells edificis o locals que es situen en:

           Polígon industrial de Xara

           Polígon Industrial Copal

           Polígon Industrial Nucli

           Zona Industrial Av. Almussafes

           Polígon Industrial Cotes (sectors A i B)

           Polígon Industrial Pepe Miquel

Una mateixa empresa només podrà realitzar una sola sol·licitud de subvenció per cadascuna de les naus de les que dispose, que podrà abastar una o diverses actuacions subvencionables.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIA

La ajuda serà d'un percentatge de la despesa total efectuada depenent de les actuacions subvencionables realitzades, amb un límit monetari per sol·licitant i actuació.

·         Millora de la imatge de la imatge exterior (sanejament del revestiment de façanes, pintura de façanes, renovació o col·locació de persianes, de portes de garatge o del tancament de la nau, millora de les zones verdes...). Se subvencionarà el 50% de la despesa, amb un límit de 2.500€ per sol·licitant. 

           Renovació de retolació en valencià per uns de nous, o canvi de retolació en castellà per uns en valencià.

o   Un 50% amb un límit de 375€ sempre que hi conste el logotip d’Algemesí ho té tot correctament (proporcions correctes i pantone disponibles en la web municipal)

o   Un 40% amb un límit de 300€ si no hi apareix el logotip Algemesí ho té tot

           Col·locació de pàrquing de bicicletes a l’interior de la parcel·la industrial. Se subvencionarà el 50% de la despesa, amb un límit de 150€ per sol·licitant.

           Canvi de lones, tendals i altres elements de protecció de la façana i l’entrada de la nau.

o   Un 50% amb un límit de 375€ sempre que hi conste el logotip d’Algemesí ho té tot correctament (proporcions correctes i pantone disponibles en la web municipal)

o   Un 40% amb un límit de 300€ si no hi apareix el logotip d’Algemesí ho té tot

           Renovació i substitució de la lluminària convencional o fluorescent per lluminàries LED, per millorar l'eficiència lumínica, disminuir el consum elèctric. (També la instal·lació de nova sempre que siga amb l’objectiu de millorar la imatge i visibilitat exterior). Se subvencionarà el 50% de la despesa, amb un límit de 750€ per sol·licitant.

Si les accions realitzades presenten una solució ecologia, justificada en la memòria, l’ajuda rebuda per l’actuació corresponent s’incrementarà en un 10%.

En cap cas l’import de les ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses  justificades pels beneficiaris. L’impost sobre el Valor Afegit (IVA) no s’hi inclourà com a concepte subvencionable.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

Des de les 9.00h del dia 9 d’agost fins a les 23.59h del dia 30 de setembre de 2021.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

Des de del dia següent a l’aprovació de la sol·licitud fins a les 23.59h del dia 15 de novembre de 2021.

 

COM PRESENTAR LES SOL·LICITUDS

La sol·licitud únicament es podrà tramitar a través de la Seu Electrónica de l’Ajuntament d’Algemesí (obligatorietat de presentar amb signatura electrònica).

https://sede.algemesi.es/GDCarpetaCiudadano/welcome.do 

Es podrà accedir a la sol·licitud mitjançant l’apartat tràmits destacats “AJUDA FAÇANES DE POLÍGONS INDUSTRIALS”. S’haurà d’emplenar el formulari corresponent i adjuntar el documents requerits, signant el tràmit al finalitzar. Si no es disposa de firma electrònica, haurà d’acudir-se a la representació, acreditant aquesta.

A més de la sol·licitud i de la documentació a aportar, és necessari realitzar el tràmit de MANTENIMENT DE TERCERS.

Aquest tràmit es troba en la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Algemesí, a l’apartat Proveïdors (únic tràmit de la categoria). Per realitzar-lo també és necessari disposar de signatura electrònica.  Si el Manteniment de Tercers no es completa, l’ajuda no podrà ser abonada.

 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

1.       Presentació de sol·licituds

      Certificació actualitzada de situació censaL (https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252Finwinvoc%252Fes%2Eaeat%2Edit%2Eadu%2Eemce%2EsolCertInt%2ESolCertAccSitCen%253FfAccion%253D1%2526fTramite%253DG3131%26aut%3DCP ).

      En el seu cas, contracte de lloguer

      Projecte de les actuacions, que ha d’incloure:

o   Explicació del projecte,

o   Documents gràfics que mostren l’estat inicial de la nau

o   Els permisos i llicències si foren necessaris

o   Pressupost

 

      Poder de representació del representant legal  (si és el cas) signat digitalment per ambdues parts.

 

2.       Justificació

      Memòria justificativa del projecte. Aquest document ha de recollir ela documents gràfics que mostren l’estat final a la realització de les actuacions subvencionables,

      Factures emeses per els proveïdors inscrits a la campanya

      Els justificants de pagament.

 

PAGAMENT

El 100 % de la quantitat de l’ajuda concedida es pagarà una vegada justificants els pagaments corresponents.