Notícies

AJUDA REMODELACIÓ DE FAÇANES CASC URBÀ

14/12/2021
AJUDES

Projecte per incentivar la millora de la imatge dels establiments comercials del nucli urbà

L’Ajuntament d’Algemesí convoca les Ajudes per a la Remodelació de façanes d’establiments comercials en casc urbà, amb l’objecte de donar resposta a l’estudi de Diagnòstic d’urbanismes comercial i Pla d’actuacions, realitzat per PATECO en 2020.

El diagnòstic planteja una estratègia en la que el principal objectiu és adequar urbanísticament els eixos urbans d’Algemesí. El pla proposa 4 objectius i una descripció de 19 actuacions, una de les quals és establir un programa de millora de les façanes en les àrees comercials.

El fi últim d’aquesta subvenció és la rehabilitació, restauració i millora de la imatge exterior dels establiments comercials del municipi.

EMPRESES BENEFICIÀRIES

Autònoms o empreses, titulars d’una activitat econòmica a Algemesí, i que acomplisquen els següents requisits

a) Figurar d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) en aquest municipi

b) Estar en possessió de la corresponent llicència d’activitat o estar explotant-la segons cessió comunicada a l’Ajuntament d’Algemesí.

c) Que la seua activitat s’emmarque en alguna de les següents agrupacions de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), segons el Reial Decret Legislatiu 1175/1990 de 28 de setembre (BOE 234 de 29 de setembre de 1990):

 • Agrupació 64: Comerç al detall de productes alimentosos realitzat en establiments permanents. S’exceptuen:

- El grup 647.4 (Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentosos i begudes en règim d'autoservei o mixt en supermercats, denominats sí quan la superfície de la seua sala de vendes siga igual o superior a 400 metres quadrats.).

- L'epígraf 647.5 (Productes alimentosos i begudes en màquines).

 • Agrupació 65: Comerç al detall de productes industrials no alimentosos realitzat en establiments permanents. S’exceptuen: 

- L’epígraf 652.1 Farmàcies: Comerç al detall de medicaments, productes sanitaris i d'higiene personal

 • Agrupació 67: Serveis d’alimentació: S’exceptuen: 

- L’epígraf 67.7 Serveis prestats pels establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora d'aquests establiments. Altres serveis d'alimentació

 • Agrupació 68: Serveis d’hostalatge
 • Agrupació 69: Reparacions
 • Agrupació 76: Telecomunicacions
 • Agrupació 83: Auxiliars financers i d’Assegurances. Activitats Immobiliàries. S’exceptuen: 

- L’epígraf 63.1 Auxiliars financers

 • Agrupació 84: Serveis prestats a les empreses
 • Agrupació 86: Lloguer de béns immobles
 • Agrupació 92: Serveis de sanejament, neteja i semblants
 • Agrupació 93: Educació i investigació 

- Epígraf 94.5: Consultes i clíniques veterinàries

- Epígraf 96.7: Instal·lacions esportives i escoles i serveis de perfeccionament de l’esport.

 • Agrupació 97: Serveis personals 

d) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies a data de presentació instància recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, que estiguin al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i amb l’Ajuntament d’Algemesí. El requisit de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions i l'article 171 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, es pot acreditar mitjançant una declaració responsable de la persona beneficiària.

e) No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament d’Algemesí. Aquest requisit s'ha de complir des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció.

f) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja estat concedida amb anterioritat per l'Ajuntament d’Algemesí, sempre que hi haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

EXCLUSIONS

Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.

Una mateixa empresa només podrà realitzar una sola sol·licitud de subvenció per cadascuna de les naus de les que dispose, que podrà abastar una o diverses actuacions subvencionables.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIA

La ajuda serà d'un percentatge de la despesa total efectuada depenent de les actuacions subvencionables realitzades, amb un límit monetari per sol·licitant i actuació.

 • Millora de la imatge de la imatge exterior (sanejament del revestiment de façanes, pintura de façanes, renovació o col·locació de persianes, de portes de garatge o del tancament de la nau, millora de les zones verdes...). Se subvencionarà el 50% de la despesa, amb un límit de 1.000€ per sol·licitant.
 • Renovació i substitució de la lluminària convencional o fluorescent per lluminàries LED, per millorar l'eficiència lumínica, disminuir el consum elèctric. (També la instal·lació de nova sempre que siga amb l’objectiu de millorar la imatge i visibilitat exterior). Se subvencionarà el 50% de la despesa, amb un límit de 750€ per sol·licitant.
 • Canvi de lones, tendals i altres elements de protecció de la façana i l’entrada de l’establiment.

- Un 50% amb un límit de 375€ sempre que hi conste el logotip d’Algemesí ho té tot correctament (proporcions correctes i pantone disponibles en la web municipal)

- Un 40% amb un límit de 300€ si no hi apareix el logotip d’Algemesí ho té tot

 • Renovació de retolació en valencià per uns de nous, o canvi de retolació en castellà per uns en valencià. 

- Un 50% amb un límit de 375€ sempre que hi conste el logotip d’Algemesí ho té tot correctament (proporcions correctes i pantone disponibles en la web municipal)

- Un 40% amb un límit de 300€ si no hi apareix el logotip d’Algemesí ho té tot

Si les accions realitzades presenten una solució ecologia, justificada en la memòria, l’ajuda rebuda per l’actuació corresponent s’incrementarà en un 10%.

En cap cas l’import de les ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses justificades pels beneficiaris. L’impost sobre el Valor Afegit (IVA) no s’hi inclourà com a concepte subvencionable.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Des de les 9.00h del dia 15 de desembre fins a les 23.59h del dia 30 de desembre de 2021.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

Des de del dia següent a l’aprovació de la sol·licitud fins a les 23.59h del dia 21 de febrer de 2022.

COM PRESENTAR LES SOL·LICITUDS

La sol·licitud únicament es podrà tramitar a través de la Seu Electrónica de l’Ajuntament d’Algemesí (obligatorietat de presentar amb signatura electrònica).

https://sede.algemesi.es 

Es podrà accedir a la sol·licitud mitjançant l’apartat tràmits destacats “AJUDA FAÇANES CASC URBÀ”. S’haurà d’emplenar el formulari corresponent i adjuntar el documents requerits, signant el tràmit al finalitzar. Si no es disposa de firma electrònica, haurà d’acudir-se a la representació, acreditant aquesta. A més de la sol·licitud i de la documentació a aportar, és necessari realitzar el tràmit de MANTENIMENT DE TERCERS.

Aquest tràmit es troba en la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Algemesí, a l’apartat Proveïdors (únic tràmit de la categoria). Per realitzar-lo també és necessari disposar de signatura electrònica. Si el Manteniment de Tercers no es completa, l’ajuda no podrà ser abonada.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

 1. Presentació de sol·licituds
 • Certificació actualitzada de situació censal (punxe ací).
 • En el seu cas, contracte de lloguer
 • Projecte de les actuacions, que ha d’incloure:

- Explicació del projecte

- Documents gràfics que mostren l’estat inicial de la nau

- Els permisos i llicències, si foren necessaris

- Pressupost

 • Poder de representació del representant legal (si és el cas) signat digitalment per ambdues parts (formulari)

      2. Justificació

 • Memòria justificativa del projecte. Aquest document ha de recollir els documents gràfics que mostren l’estat final a la realització de les actuacions subvencionables.
 • Factures emeses per els proveïdors inscrits a la campanya.
 • Els justificants de pagament.

PAGAMENT

El 100 % de la quantitat de l’ajuda concedida es pagarà una vegada justificants els pagaments corresponents.