Notícies

PLA DE TRIBUTS PERSONALITZAT

31/10/2019
Notícies Algemesí

L’Ajuntament d’Algemesí posa a l’abast de la ciutadania la possibilitat de fraccionar el pagament tributs

L’Ajuntament d’Algemesí posa a l’abast de la ciutadania la possibilitat de fraccionar el pagament de determinats tributs i taxes municipals fins a 12 mesos, sense pagar interessos de demora.

 

De quins impostos o taxes locals es pot fraccionar el pagament?

 • Impost sobre béns immobles rústics i urbans
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Taxa per aprofitament especial realitzar mitjançant guals i reserves per a càrrega i descàrrega
 • Taxa arreplega de fem

 

Quins obligats tributaris poden acollir-se? 

 

 • Titulars dels tributs indicats.
 • Que ho facen respecte a tots els tributs indicats dels quals siguen titulars.
 • Quota anual per tots els conceptes a satisfer siga com a mínim de 240€.
 • Que no tinguen amb l’Ajuntament d’Algemesí deutes o sancions tributàries, excepte que estigueren recorregudes i garantides o que s’haguera reconegut un ajornament o fraccionament de pagament.
 • Que no hagen renunciat al sistema de compte corrent en matèria tributària, o haja sigut revocada la resolució de la seua inclusió en el sistema.
Com ha de sol·licitar-se?

 

 • A instancia dels obligats tributaris
 • Presentació d'instància en el Registre d'Entrada, la qual ha de contindre:
  • Identificació de l'obligat
  • Número de compte corrent bancari al qual carregar les quotes
  • Objectes tributaris que s'hi volen incloure
  • Tipus de fraccionament (mensual / trimestral / semestral)
  • Correu electrònic, si es el cas
 • En un mateix pla es poden incloure rebuts de diferents contribuents (indicar-ho)

Quan ha de fer-se la sol·licitud?

Fins al 30 de novembre de l'any immediatament anterior a aquell en què haja de tindre efectes el sistema.

 

El pla de tributs tindrà una vigència indefinida, obrint-se de nou automàticament en l’exercici següent, llevat que es procedisca a la seua renuncia o revocació.