Notícies

CREATEC-CV

18/12/2019

Subvencions per a projectes de creació d'empreses de base tecnològica

 

L’objectiu d’aquest programa és fomentar l’emprenedoria innovadora de  base tecnològica, la diversificació empresarial, el creixement econòmic i la creació d'ocupació de qualitat en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, i donar suport al desenvolupament d'empreses les activitats de les quals es basen en l'explotació del coneixement i la tecnologia. 

 

Podran sol·licitar aquesta ajuda les xicotetes empreses de base tecnològica amb seu social o establiment de producció en la Comunitat Valenciana. A més, en el moment de presentació de la sol·licitud han de tindre una antiguitat inferior a cinc anys. 

Empresa innovadora és tota aquella que complisca almenys un dels requisits següents: 

a)       Poder demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern i aportada amb la sol·licitud d'ajuda, que desenvoluparà, en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l'estat de la tècnica en el seu sector i que porten implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.

b)      Tindre uns costos de recerca i desenvolupament que representen un mínim del 10 % del total dels seus costos d'explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l'ajuda. Si es tracta d'una empresa nova sense historial financer, que es complisquen aquests llindars segons l'auditoria de l'exercici fiscal en curs.

Empresa de base tecnològica (EBT): les que tenen una activitat principal present amb les característiques següents:

a)       Es tracta d'una activitat centrada en l'explotació de productes o serveis que requerisquen l'ús de tecnologies o coneixements obtinguts a partir de l'activitat investigadora de la mateixa empresa beneficiària, o d'altres empreses o organismes d'investigació dels quals els hagen obtingut. L'estratègia de negoci de l'empresa beneficiària ha de preveure el desenvolupament i l'evolució de les esmentades tecnologies i coneixements, i acreditar que disposa de la capacitat tècnica i humana suficient per a fer-ho.

b)      Activitat i estratègia de negoci basada en el domini intensiu del coneixement científic i tècnic com a factor competitiu que possibilite el desenvolupament de nous productes, serveis o processos per a introduir-los en el mercat, excloent-hi l'oferta de serveis d'I+D a mida per a tercers.

La quantia de l’ajuda serà:

 

  • ·        Subvenció fins al 70% dels costos considerats com a subvencionables
  • ·        La quantia no podrà superar l’import de 0,4 milions d’euros.
  • ·        L’IVACE procedirà al pagament de l’ajuda una vegada s’haja executat el projecte al qual estava destinada.

 

·        Amb la prèvia sol·licitud de l’empresa beneficiària, l’IVACE podrà anticipar el pagament fins a un 90% de la subvenció concedida, sempre i que l’empresa constituisca una garantia del 15% de l’import anticipat.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 18 de desembre de 2019 i finalitzarà el 6 de febrer de 2020.

 

Més informació en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17084