Notícies

SUBVENCIONS PER A PERSONES ATURADES QUE INICIEN UN PROJECTE EMPRESARIAL

24/2/2020
AJUDES

LABORA

 

Al DOGV de 24 de febrer de 2020 ha sigut publicada la convocatòria per a l’exercici 2020 de les subvencions destinades al programa de foment del treball autònom, regulades en l’Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa de foment de l’ocupació dirigida a l’emprenedoria (EAUTOE 2020)

 

·        L’objecte d’aquesta subvenció és fomentar l’emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s’atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedeixen a la seua ocupació a través de la creació d’activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

o   S’entén com innovador:

§  Projectes empresarials que ofereixen alguna novetat o millora sobre productes i serveis existents.

§  Activitats empresarials o professionals en les quals es detecta una manca d’oferta en el territori on la persona treballadora autònoma va a prestar els seus serveis.

§  Idees de negoci, en sectors madurs, que responguen a necessitats no cobertes.

 

·        Podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones aturades que es constituïsquen com a personal treballador autònom o per compte propi

o   No podran obtenir la condició de beneficiàries les persones en qui concórrega alguna de les prohibicions dels apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, d’1 de novembre, general de subvencions.

o   Queden excloses les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

 

·        Com a requisits necessaris trobem:

o   Haver-hi iniciat l’activitat autònoma a partir de l’1 de gener de 2020.

o   Haver-hi estat en situació d’aturat mantenint la inscripció com a sol·licitant d’ocupació en LABORA fins a l’inici de l’activitat.

o   Figurar d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud

o   No haver estat d’alta com a autònom en els 6 mesos anteriors a l’inici de l’activitat.

o   Desenvolupar l’activitat de manera independent.

o   No haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d’altres subvencions de LABORA per constitució com autònom

o   El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l’informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

 

·        La quantia de la subvenció és:

o   Persones desocupades en general: 2.500 €

o   Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45: 3.000€

o   Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500€

o   Dones desocupades víctimes de violència sobre la dona: 4.500€

 

o   Els imports establits en els tres primers apartats s’incrementaran en 500€ en el cas de les dones.

 

·        La liquidació de l’ajuda s’efectuarà una vegada justificades les condicions i d’una sola vegada.

 

·        El termini per sol·licitar la subvenció finalitza el 30 de setembre de 2020, però han de presentar-se en el termini de dos mesos des de l’alta d’autònom. Si l’alta ha tingut lloc abans de la publicació de l’extracte, el termini de dos mesos començarà a computar a partir de l’endemà de la publicació (és a dir, des del 25 de febrer de 2020).

 

·        Es pot presentar de manera telemàtica o presencialment.

 

·        Documentació a presentar:

 

o   Sol·licitud (model: https://www.ocupacio.gva.es:7018/internet_comuns/comuns/jclient/sformssistemaexplotacion30/ObtenerXML.do?formulario=3642&idioma=cas&ParamExpe=1&NumExpe=4)

o   Dades de domiciliació bancària (model: http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166175646/HOR0003E.pdf/5eb2c3eb-27ce-42ce-b06d-0c4ef18201bc)

o   Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionals.

o   Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament a què fa referència els apartats 2 i 3 de l’article 13 i l’apartat 5 de l’article 34 de la Llei 38/2003 (model: http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166175646/HOR0064E.pdf/c79dc83e-544b-4181-9128-d13b85e41570).

o   Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs (model: http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166175646/HOR0004E.pdf/ec67307b-97b3-42b3-a96d-09ad1b44fc58).

o   Si és el cas, acreditació de la condició de dona víctima de violència sobre la dona.

o   Informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, relatiu al fet que el projecte té caràcter innovador i reuneix condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera.

o   Declaració d’alta en el cens d’obligats tributaris (models 036 o 037) o document únic electrònic CIRCE amb codi segur de verificació.

o   Resolució o certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió en el règim especial de treballadors autònoms. En el cas de professionals col·legiats, alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent; la condició d’exercents s’acreditarà mitjançant certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària en el qual consten les altes i baixes en el cens d’obligats tributaris.

 

·        Aquesta ajuda implica, entre altres, les següents obligacions:

o   Mantenir l’activitat per compte propi i l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent fins a 12 mesos després de la data d’efectes de l’alta en aquest règim.

o   Acreditar la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajuda, així com el compliment dels requisits i de les condicions que determinen la concessió.

o   Aportar en el termini d’un mes després de la finalització del període de manteniment de l’activitat per compte propi, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència (model: http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166175642/EMP0389E.pdf/ddf7fbe8-8752-49bc-8cbc-2ecd133f7d6d).

 

 

Més informació al següent enllaç: Enllaç a la web de LABORA on es recull la convocatòria