Notícies

COMPETÈNCIES CLAU

10/3/2020
Formació ocupacional

LABORA

 

-Qui pot presentar-se a aquestes proves?

Per a presentar-se a les proves és necessari:

1 Tenir complits els 16 anys en el dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds de la corresponent convocatòria.

2 No poder acreditar ningun dels requisits exigits per a poder realitzar cursos de Certificats de Professionalitat de nivell 2 o de nivell 3 .

 

-Quan inscriure’s a les proves?

El termini de presentació de sol·licituds per a la segona convocatòria del 2020 és del 9 de març al 8 d’abril del 2020, ambdós inclosos. 

 

Inscripció presencial

La inscripció presencial es realitza complimentant la sol·licitud i presentant-la en qualsevol centre Espai LABORA  per a que donen el registre d’entrada.

També poden presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu de les administracions públiques.

Inscripció telemàtica

Per a inscriure ’s telemàticament es necessari tenir codi AutoServef o bé firma electrònica de la ACCV.

 

Amb la inscripció telemàtica s’obté un document en el que figura el codi i la data de registre realitzat. No hi ha que oblidar guardar-lo i imprimir-lo per si hi ha que acreditar-lo posteriorment.

 

-Quan m’hagi inscrit, com podré saber si m’han admès per a realitzar les proves? 

En aquesta pàgina http://www.labora.gva.es/es/competencias-clave es publicarà el llistat de persones admeses i excloses. 

 

-On preparar-me?

Contactar amb els Centres Públics de Formació de Persones Adultes (CPFPA) que imparteixen les classes per a ajudar a preparar les proves d’avaluació de les competències clau de nivell 2 i del nivell 3.

 

En la Ribera Alta, trobem el CFPA Enric Valor d’Alzira.

 

-Unitats didàctiques a preparar:

Matemàtiques:

o   Números naturals

o   Números enters

o   Fraccions i decimals

o   Unitats de mesura

o   Figures planes

o   Cossos geomètrics

o   Magnituds proporcionals

o   Iniciació a l’Àlgebra

o   Equacions de 1r grau

o   Taules i gràfics

o   Estadística i probabilitat

 

Castellà:

o   El tema del text

o   La idea principal

o   El emissor i el receptor

o   El canal, el codi, el context i el registre

o   El tipus de text segons la intenció comunicativa del emissor

o   Els tipus de text

o   Tipus de text d’àmbit periodístic, gènere d’opinió: la carta al director

o   Tipus de text d’àmbit periodístic, gènere informatiu: la notícia

o   Tipus de text d’àmbit jurídic-administratiu

 

Valencià:

o   De cap a peus

o   Mel de Romer

o   Mante, tu de qui eres?

o   Què em pose?

o   Com a casa, en cap lloc!

o   I tu, a què et dediques?

o   Anem de compres

o   Un passeig pel centre

o   Com et trobes?

o   Arruixa que Plou!

  

Anglés:

o   Hello!

o   At the Airport

o   Welcome

o   Accomodation

o   Waiting in the City

o   At the Supermarket

o   Shopping

o   My Day-Routines

o   Free Time

o   I am Ready

 

Equivalències

Les persones destinatàries de les proves d’avaluació de les competències clau que acrediten documentalment complir els requisits que es relacionen a continuació, podran sol·licitar la equivalència pe matèries acadèmiques superades i se’ls expedirà la certificació de caràcter oficial corresponent:

 

a) Acreditació d’haver superat les matèries, mòduls, àmbits o unitats formatives relacionades amb l’annex II de l’Ordre 16/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

b) Acreditació emesa per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o organisme acreditat oficialment, i en cas de llengua estrangera, por l’escola oficial d’idiomes o entitats  acreditades oficialment d’haver superat:

-les proves de Valencià o llengua estrangera corresponents als nivells de competència lingüística A2 o superior, per a la prova de nivell competencial 2.

-Les proves de Valencià o llengua estrangera corresponents als nivells de competència lingüística B1 o superior, per a la prova de nivell competencial 3.

 

*Informació completa en la web