Notícies

MESURES ECONÒMIQUES - COVID 19

20/3/2020
Notícies Algemesí COVID 19

EMPRESES I TREBALLADORS

MESURES TREBALLADORS 

1- Persones treballadores amb COVID-19 o en aïllament preventiu:

Tenen la consideració de persones de baixa amb incapacitat temporal per accident de treball (prestació 75% base reguladora des del dia següent a la baixa)

 

2- Mesures excepcionals en relació als procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major. (ERTO)

Objectiu: salvaguardar locupació, lempresa es compromet a mantenir locupació durant el termini de 6 mesos des de la represa de lactivitat.

Totes les suspensions i reducció que vinguen causades per la situació excepcional derivada del COVID-19, tindran la consideració de derivades duna causa de força major.

Sha dacreditar:

  • Suspensió o cancel·lació dactivitats
  • Tancament temporal de locals dafluència pública
  • Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministrament que impossibiliten greument el desenvolupament habitual de lactivitat
  • Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o la adopció de mesures d’aïllament preventiu decretat per lautoritat sanitària.

 

Procediment:

-          S’inicia per sol·licitud de lempresari (acreditar pèrdua activitat, comunicació als treballadors)

-          La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini de 5 dies.

-          Per agilitzar tràmit l’informe de la Inspecció, que serà potestatiu, s'efectuarà en el termini improrrogable de 5 dies.

 

Pagament quotes seguretat social segons el núm. treballadors a data 29 febrer 2020:

  • menys 50 treballadors no han de pagar seguretat social
  • 50 treballadors o més lexoneració arribarà al 75 % de laportació empresarial

 

MESURES EXTRAORDINÀRIES AUTÒNOMS - CESSAMENT ACTIVITAT

Prestació extraordinària per cessament dactivitat dirigida a treballadors per compte propi o autònoms

 

Requisits:

  1. Estar afiliats i en alta a data 14/03/2020 en RETA (règim especial SS treballadors compte propi o autònom.
  2. En el supòsit que la seua activitat no es veja directament suspesa, acreditar la reducció de facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb lefectuada en el semestre anterior.
  3. Estar al corrent en el pago de les quotes a la Seguretat Social, en cas contrari podrà ingressar les quotes en el termini de 30 dies.
  4. No és requisit complir període mínim de cotització.

 

A tenir en compte:

-          No es perden les bonificacions (per exemple la tarifa plana)

-          Està exonerat de pagar la quota a la seguretat social durant el cessament, i el temps consta com a cotitzat.

-          Els autònoms amb treballadors presentaran un ERTO per als treballadors i el cessament per a ell.

-          Quantia: 70% base reguladora (mínim 661 /mes.

-          Durada: 1 mes. Podent-se ampliar fins que finalitze estat alarma.

-          Tramitació: Dirigir-se a la mútua a la que sestà adscrit.

 

Formularis i informació CESSAMENT ACTIVITAT: http://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad.html

 

ACTIVITATS PERMESES: 
Recordem que es va modificar per  la relació d'activitats inicial del RD estat d'alarma: Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo 

 

Transcrivim el punt de la modificació:

«1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando