Notícies

MESURES EXTRAORDINÀRIES PER L’ESTAT D’ALARMA COVID 19

26/3/2020
COVID 19

Certificat digital, ERTO i prestacions per autònoms

L’Ajuntament d’Algemesí amb l’agència de desenvolupament ADA i l’oficina tècnica OTEA estan seguint les mesures establides pel govern, així com d’altres que es poden anar implementant i les disposicions que es van publicant derivades de l’estat d’alarma. Si requeriu algun aclariment o plantejar dubtes, problemes estem disponibles:

 

adl@algemesi.net

info@algeotea.es

 

Indiqueu empresa, persona de contacte i telèfon i vos contestem o ens posem en contacte.

 

Vos indiquem canvis relacionats amb el certificat digital i resumim alguns aspectes que s’han anat clarificant en relació amb els següents procediments.

 

CERTIFICAT DIGITAL

 

·         Seguretat social: informa que si no disposa de certificat digital, de forma excepcional i mentre les mesures de confinament se poden enviar a traves del següent link escrits que  considere imprescindibles i urgents: pensions, subsidis, assistència sanitària. També si necessites informes o certificats emesos per la tresoreria general ( http://bit.ly/38guaXM )

 

·         La ACCV informa que en aquests moments ja es pot renovar on-line els certificats caducats després del 14 de març i han eliminat la restricció de tenir que personar-se si han passat 5 anys de la darrera vegada que estigueren presencialment en un servei de certificació.

 

https://www.accv.es/administracion-publica/area-personal-de-servicios-de-certificacion/

PRESTACIÓ extraordinària PER A AUTÒNOMS

 

Qualsevol autònom afectat pel tancament de negocis a causa de l’estat d’alarma o que la facturació aquest mes caiga un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior, pot sol·licitar està prestació extraordinària que es tramita com el cessament d’activitat. Si es tenen treballadors a càrrec, primer s’ha de sol·licitar el ERTO i després el cessament.

 

S’ha de sol·licitar a través de la mútua col·laboradora que tingueu. Les mútues han preparat un model de sol·licitud i són les que marquen les instruccions de com enviar.

 

Pagament quota autònom

·         Durant el cessament no es paga la quota d’autònom, però queda considerat com temps cotitzat a tots els efectes.

·         Si la prestació es reconeix després que la TGSS ha fet el càrrec de les quotes, tornarà d’ofici les que se superposen en el temps del cessament, sense que s’haja de sol·licitar. Encara que es podrà si es vol sol·licitar la devolució a través del Sistema RED.

 

·         Aquesta prestació extraordinària és incompatible amb altres prestacions de la SS, com prestacions per IT, embaràs, jubilació (cas general), prestació per atur que s'està compatibilitzant amb autònom.

 

 

SOL·LICITUD ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació)

 

1) La tramitació és necessàriament telemàtica. Qualsevol persona pot presentar la sol·licitud amb la seua signatura electrònica, el que sí que és necessari és que els documents que s’aportés, especialment l'informe, deu anar signat pel representant. Si no pot signar digitalment, ho farà físicament amb el segell de l'empresa i s'aportarà escanejat. Si es persona jurídica ha d'aportar a més l'escriptura de constitució o poders on conste el representant que signa.

2) Es considera força major la pèrdua o suspensió de l'activitat per:

a) per les mesures governatives o sanitàries de contenció.

b) a causa de situacions urgents i extraordinàries provocades pel contagi en la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preceptiu, degudament acreditat.

c) manca de subministraments que impedeixen greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat.

La resta de situacions han d’acreditar les causes econòmiques, organitzatives, tècniques i productives

El tràmit per presentar sol·licitud

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=354

 

El tràmit per aportar documentació a un expedient obert és:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17262&version=amp

 

Ens informa la Direcció Territorial de Treball que estan arreplegant les sol·licituds, però encara no han assignat el corresponent número de ERTO. Aniran notificant-ho.

 

SOL·LICITUD COL·LECTIVA DE LES PRESTACIONS DE TREBALLADORS AFECTATS PER ERTO DIRIGIDA AL SEPE

 

Quan l’empresa ja dispose del número de l’expedient de regulació d’ocupació haurà de reomplir la plantilla en Excel que ha facilitat el SEPE. S’ha de dir als treballadors que no han de fer res. Automàticament realitzaran tots els tràmits LABORA i SEPE.

 

Segons les instruccions indica que es presentarà per la red Sara o per altres mitjans segons indique el SEPE. Estarem en contacte amb el SEPE i vos informaren de quines són les instruccions precises.

Vos enviem el link on està el full informatiu i la plantilla que s’ha de reomplir

 

http://sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html