Notícies

BASES REGULADORES DE LES AJUDES A AUTÒNOMS AFECTATS PEL COVID19

4/4/2020
COVID 19 AJUDES

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Ajudes a les persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana, inclosos els socis de cooperatives de treball associat, per a compensar la disminució d’ingressos derivada de la declaració de l’estat d’alarma.

Beneficiaris:

a)       Alta, almenys, període 31 desembre a 14 març, ininterrompudament

b)      Haver suspès l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l’activitat, haver reduït la facturació  mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en, almenys, un 75 % respecte mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma. Quan la persona sol·licitant no porte d’alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.

c)       Domicili fiscal en la Comunitat Valenciana

Exclosos:

a)       El 14 de març no ser perceptor prestació per desocupació ni per cessament d’activitat.

b)      El 14 de març o posteriors no ser treballador per compte aliè

c)       Rendiments nets de l’activitat en 2019 no superiors a 30.000 €

d)      No ser deutor administració, ni a ver estat

Quantia:

1500 € per a les persones obligades a la suspensió d’activitats pel Reial decret 463/2020;

750 euros per a la resta.

Procediment:

Presentació telemàtica en el procediment habilitat en web LABORA: EAUCOV 2020. La pot presentar l’interessat o persona que tinga document de representació, i si dispose certificat digital. Se concedirà l’ajuda per ordre de registre entrada amb documentació completa.

Documenta a presentar:

a) Certificat cens activitats econòmiques: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G309.shtml

b) declaració responsable relativa als requisits exigits

c) domiciliació bancària

d) formulari representació (si és el cas)

e) declaració responsable ajudes mínimis

Obligacions:

1-      Mantenir activitat 3 mesos següents des que finalitze estat alarma

2-      Facilitar dades requerides

3-      Comunicar altres subvencions rebudes amb la mateixa finalitat

4-      Publicitar la subvenció

5-      Sotmetre’s activitats de control financer

 

Incompatibilitats

Amb l’excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social i de la prestació extraordinària estatal per a treballadors autònoms afectats per la crisi ocasionada per la Covid-19, aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.