Notícies

BO SOCIAL ELÈCTRIC PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS (COVID19)

18/4/2020
COVID 19

INFORMACIÓ DE L'ÀREA D'ENERGIA DEL CONSORCI DE LA RIBERA

 

Arrel, les mesures urgents complementaries en el àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 adoptades per el Govern d’Espanya:

_Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, per el que s’adopten mesures urgents complementaries en el àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Amb caràcter excepcional i durant 6 mesos, podran sol·licitar el BO SOCIAL D’ELECTRICITAT:

Ø Els TREBALLADORS AUTÒNOMS que hagen CESSAT LA SEUA ACTIVITAT en una data posterior al 14 de març, posterior al estat d’alarma.

Ø Els TREBALLADORS AUTÒNOMS que hagen vist reduïda la seua facturació del mes anterior al que se sol·licita el bo social, en almenys un 75 % en relació a la mitjana de la facturació semestral anterior.

A més, han de complir algun dels següents criteris:

Ø Que la renta anual del usuari o la seua unitat familiar no siga superior a 18.799€, si no hi ha menors en la vivenda.

Ø Que la renta anual de la unitat familiar no siga superior a 22.559€ si hi ha un menor.

Ø Que la renta anual de la unitat familiar no siga superior a 26.318€, en el caso de que hi hagen dos menors en la vivenda.

A efectes del bo social, se te en conter la última renta anual disponible que, la de 2018. 

BO SOCIAL TREBALLADORS AUTÒNOMS

25% descompte en la factura elèctrica

Tràmit a realitzar:

1.- Omplir la sol·licitud. Es proporcionarà factura de la vivenda i DNI del treballador autònom, si el contracte no va a nom del treballador autònom deurem fer un canvi de titular.

2.- Documentació a entregar en la sol.licitud:

·       Copia NIF o NIE del titular del punt de subministre.

·       Copia del NIF o NIE de tots els membres de la unitat familiar.

·       Llibre de família, en els casos que hi haja unitat familiar.

·       Acreditació de la condició de treballador autònoms que hagen vist afectada la seua activitat com a conseqüència del COVID-19.