Notícies

AJUDES DIGITALITZA CV TELETREBALL

11/5/2020
AJUDES

IVACE

Nom del tràmit

DIGITALITZA-CV TELETREBALL. Subvencions a projectes de digitalització de PIME

 

Objecte

Les ajudes tenen com a objectiu incentivar la inversió innovadora en tecnologies de la informació, les comunicacions i l'electrònica, a fi de pal·liar la incidència de la crisi derivada de la pandèmia de COVID-19 en el sector productiu i de serveis.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que desenvolupen activitats enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE 2009)

a) Seccions C, D, E i F - divisions 10 a 43.
b) Secció H - divisions 49 a 53.
c) Secció J - divisions 58 a 63.
d) Secció M - divisions 69 a 74.

 

Quan l'activitat principal de l'empresa sol·licitant no estiga inclosa en la relació anterior, haurà d'aportar informació que permeta acreditar el desenvolupament de l'activitat inclosa, així com detall suficient sobre la seua quantificació i abast; en cas contrari, no podrà ser beneficiària de l'ajuda.

 

En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

 

Requeriments dels Projectes  

®   Pressupost subvencionable igual o superior a 6.000 €.

®   Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2020 i no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.

®   Els resultats dels projectes hauran de tindre impacte tangible en la Comunitat Valenciana.

®   Només podrà presentar-se un projecte per empresa sol·licitant.

 

Actuacions objecte de suport

 

Implantació i posada en marxa de solucions innovadores per a facilitar el teletreball de l'empresa sol·licitant. Podran consistir en una o diverses de les següents:

 

a)      Solucions d'accés a xarxes corporatives, entre altres, escriptoris remots, virtuals, i operació remota d'equips i dispositius. S'inclou la posada en funcionament dels sistemes de telecomunicació, sistemes de seguretat avançats i de monitoratge remot, necessaris per al correcte funcionament de les solucions.

 

b)      Solucions per a facilitar el teletreball en grup, la seua organització i seguiment, incloent, entre altres, videoconferència, xats, accés i utilització de recursos compartits, control de productivitat, etc.

 

c)      Solucions per a facilitar el control i l'operació remota de processos productius, monitoratge i suport remot de productes, així com la prestació de serveis no presencials.

 

Podran incloure també, entre altres, sistemes de control numèric, sistemes MES, sistemes *SCADA, aplicacions per a facilitar el manteniment preventiu, aplicacions de gestió logística interna i externa, comerç electrònic, robots industrials (norma ISO 8373),  sistemes automatitzats d'emmagatzematge i logística interna, sistemes de fabricació additiva i impressió 3D i instal·lació de PLC, sempre que es justifique adequadament que la seua incorporació elimina o minimitza significativament l'operació presencial.

 

Imports

Subvenció a fons perdut calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable en funció de la d’empresa:

®   Petita empresa: fins al 40 %

®   Mitjana empresa: fins al 30 %

 

La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 100.000 euros

 

Costos Subvencionables

®   Adquisició d'actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes, incloent, si escau, els costos d'implantació i posada en funcionament. Es consideraran llicències de programari, desenvolupament d'aplicacions a mesura. costos per ús de solucions i aplicacions (modalitats XaaS), durant el temps d'execució del projecte i costos d'instal·lació, adaptació, configuració i posada en funcionament de les solucions.

 

®   Adquisició d'actius materials:

- Equips de telecomunicació i de seguretat; Servidors.

- Ordinadors personals així com els dispositius de comunicació d'aquests, necessaris per a desenvolupar el treball remot. Queden exclosos, entre altres, els telèfons mòbils, les instal·lacions de telecomunicació en els llocs des d'on es realitza el teletreball, així com l'alta i les quotes dels operadors de telecomunicació que faciliten els serveis de teletreball. L'import màxim admissible dels equips inclosos en aquest apartat serà de 14.500 euros.

- Adquisició o adaptació de béns d'equip, sensors i automatismes, directa i exclusivament relacionats amb l'actuació susceptible de suport c.

 

®   Serveis externs: costos de serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, planificació o definició dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport, així com, si fora necessari, per a la readaptació de l'activitat o l'organització de la pròpia empresa. L'import màxim admissible serà de 14.500 euros.

 

 

Forma de presentació de sol·licituds

La presentació de la sol·licitud i la documentació serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat o de persona física per als empresaris/àries individuals.

Es farà mitjançant de l’enllaç https://www.tramita.gva.es/

 

En cas de no disposar de signatura electrònica avançada, podrà acudir-se a la representació mitjançant una persona que si en dispose, acreditant la representació.

 

Termini

El termini de presentació de sol·licitud s’iniciarà el 4 de maig de 2020 a les 9.00h, finalitzant a les 23.59h del 26 de maig de 2020.

 

Informació complementaria

Per a qualsevol dubte IVACE ha habilitat el següent compte de correu:            ayudas.innovacion.ivace@gva.es.

Cal indicar en l’assumpte DIGITALIZA -CV TELETRABAJO

Més informació en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20886