Notícies

AJUDES EN MATÈRIA DE COMERÇ I ARTESANIA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19

9/6/2020
AJUDES

DECRET 66/2020, DE 5 DE JUNY, DEL CONSELL, D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES

 

OBJECTE

Ajudes a pimes i micropimes que exercisquen activitat comercial i artesana per a les despeses ocasionades per la crisi de la Covid-19, així com les inversions a realitzar en equipament per a l’establiment comercial i per a la venda en mercats de venda no sedentària.

TIPUS D’AJUDES

·         DESPESES OCASIONADES PER LA COVID-19

o   Objecte Despeses corrents realitzades, des de l’1 de març, en:

§  Productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal

§  La posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l’impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.

o   Persones beneficiaries art. 5.1

o   Quantia despesa mínima de 750€ i un límit de 1.500€ de subvenció per sol·licitant.

§  Per a les beneficiaries de l’art.5.1.a

·         50% per als establiments comercials al detall exceptuats de la suspensió d’obertura al públic per l’art. 10 del Reial decret 463/2020 i les seues modificacions.

·         75% per als establiments afectats per la suspensió de l’obertura al públic del Reial decret 463/2020 i les seues modificacions.

§  Per a les beneficiaries de l’art. 5.1.b: 100% de les despeses corrents realitzades

§  Per a les beneficiaris de l’art.5.1.c

·         50% per als establiments comercials al detall exceptuats de la suspensió d’obertura al públic per l’art. 10 del Reial decret 463/2020 i les seues modificacions.

·         75% per als establiments afectats per la suspensió de l’obertura al públic del Reial decret 463/2020 i les seues modificacions.

 

 

·         AVALEM COMERÇ

o   Objecte inversions realitzades, des de l’1 de gener de 2020, en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d’aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic.

 

Inversions realitzades des de l’1 de març en equipament destinades a l’adaptació o transformació dels punts de venda per a assolir la prevenció i protecció relacionades amb la Covid-19.

 

o   Persones beneficiaries (art. 5.1.a) Amb activitat comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitat següents:

§  CNAE: Secció G (Comerç al per major i al detall, reparació de vehicles de motor i motocicletes.), divisió 47 (Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicles)

EXCLOSES:

-   4726: Comerç al detall de productes de tabac en establiments especialitzats.

-   473: Comerç al detall de combustible per a l’automoció en establiments especialitzats

-   4773: Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats.

-   478: Comerç al detall en llocs de venda i en mercats ambulants

-   479: Comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en : llocs de venda ni en mercats ambulants

 

§  IAE: Secció primera (Activitats empresarials), divisió 6 (Comerç, restauració i hostalatge, reparacions), agrupacions:

-          Agrupació 64: comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac realitzats en establiments permanents

Excepte  

-          646 (comerç al detall de tabac i d’articles de fumador)

-          L’epígraf 647.5 (subministrament de productes alimentaris i begudes, exclosos el tabac, a través de màquines expenedores).

-          Agrupació 65: Comerç al detall de productes industrials no alimentaris realitzat en establiments permanents

Excepte

-          652 (comerç al detall de medicaments i de productes farmacèutic, comerç al detall d’articles de drogueria i cosmètics de tota mena, i de productes químics en general, comerç al detall de herbes i plantes en herbolaris)

-          654 (comerç al detall de vehicles terrestres, aeronau i embarcacions de maquinaria, accessoris i peces de recanvi)

-          655 (comerç al detall de combustibles, carburants i lubricants).

 

o   Quantia:

·   La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000€ i l’ajuda serà del 50% amb el límit de 20.000€ per sol·licitant i establiment.

·   Per a les inversions relacionades amb la Covid-19, la inversió no podrà ser inferior als 500 € i l’ajuda serà del 70% amb ell límit de 2.000€ per sol·licitant i establiment.

 

 

·         AVALEM COMERÇ RURAL

o   Aplicable solament a municipis de menys de 1.000 habitants.

 

·         AVALEM MERCATS

o   Objecte inversions realitzades en vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d’equip de fred per al transport i la venda de productes d’alimentació, complint la normativa mediambiental.

 

Inversiones, realitzades a partir de l’1 de març de 2020 i relacionades amb la Covid-19, destinades a equipament per a garantir la prevenció i protecció de comerciants i clients.

 

o   Persones beneficiaries (art. 5.1.b) Micropimes que exercisquen l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE (Comerç al detall en llocs de venda i en mercats ambulants) o al grup 663 de l’IAE (Comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent).

 

o   Quantia

§  La inversió aprovada no podrà ser inferior a 1.000€, i l’ajuda serà del 50% amb el límit de 5.000€ per beneficiaria.

§  Inversions relacionades amb la Covid-19, l’ajuda serà del 100% amb un límit de 2.000€ per beneficiaria.

 

 

·         AVALEM ARTESANIA

o   Objecte inversions realitzades des de l’1 de març de 2020 en equipament i destinades a l’adaptació o transformació dels punts de treball i venda per a aconseguir la prevenció i protecció i l’adaptació dels establiments a la venda a distància.

 

o   Persones beneficiaries (art. 5.1.c) estar en possessió del document de qualificació artesana.

 

o   Quantia La inversió aprovada no podrà ser inferior a 500€ i l’ajuda serà dle 70% amb el límit de 2.000€ per sol·licitant i establiment.

 

Es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l’1 de gener

PERSONES BENEFICIÀRIES I REQUISITS

Persones físiques i societats mercantils i assimilades, descrites com a pimes o micropimes.

Excloses:

·         Agrupacions de persones físiques o jurídiques.

·         Societats civils.

·         Comunitat de béns.

·         Ni cap altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Termini de sol·licitud: de les 9:00h del 15 d juny de 2020, fins a les 12:00h del 31 de juliol de 2020.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Sol·licitud telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Documentació a aportar junt a la sol·licitud:

·         Per a les persones jurídiques:

o   Escriptura de constitució o estatuts actualitzada

o   Acreditació de la inscripció en el Registre mercantil

o   Targeta d’identificació fiscal.

o   Certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria sobre l’impost d’activitats econòmiques o còpia de l’acta censal.

o   Declaració responsable relativa als requisits exigits.

o   Model de domiciliació bancària.

o   Declaració responsable de les ajudes minimis concedides a la persona sol·licitant en els dos exercicis anteriors i en l’exercici fiscal en curs.

o   Document de qualificació artesana, si és el cas.

o   Memòria detallada de les actuacions realitzades susceptibles de ser recolzades.

o   Justificació de les despeses efectuades.

o   Acreditació mitjançant declaració responsable detallada de la beneficiària, de l’import, procedència i aplicació dels fons propis i d’altres subvencions i ingressos amb els quals, a més de la subvenció, hagen sigut finançades les actuacions.

o   Si l’import de la despesa subvencionable fora superior als 15.000€, s’hauran d’ajuntar al menys 3 ofertes de subministrament.

o   Quan en un establiment es desenvolupen activitats de venda i degustació i consum al mateix temps, s’adjuntarà un pla a escala de la distribució de l’establiment.

OBLIGACIONS DE LA BENEFICIÀRIA

·         Mantindre l’activitat econòmica almenys 6 mesos des del dia de la concessió de la subvenció.

·         En el cas de les ajudes a la inversió, la beneficiària haurà de destinar la subvenció a la finalitat  durant un període de 5 anys per als béns inscriptibles en un registre públic, o de dos anys per a la resta.